Shèmà Israel (Frisina)

SHÊMÀ ISRAEL
M. Frisina

 Spartito

Shêmà Israel, Adonaj ehad, Adonaj ehad
Shêmà Israel, Adonai elohenu.
Shêmà Israel, Adonai ehad.
Shêmà Israel, Adonai elohenu.
Shêmà Israel, Adonai ehad, ehad, ehad, ehad.