Simbolo apostolico (Frisina)

SIMBOLO APOSTOLICO
M. Frisina

 Spartito

Credo, credo Signore.
Credo, credo Signore.